මසකට තරුණ තරුණියන් පන්දාහකට වෘත්තීය පුහුණුවට අයවැය යෝජනාවක්

මසකට තරුණ තරුණියන් පන්දාහස (5000) බැගින් වෘත්තීය පුහුණුව සදහා බදවා ගන්නා නව වැඩ පිළිවෙලක් යහපාලනය සදහා වු එක්සත් ජාතික පෙරමුනේ ජාතික රජයේ මංගල අය – වැය යෝජනාවලිය මගින් හදුන්වා දෙයි.