අද සිට කල්බදු පහසුකම් සීමාව 90% දක්වා ඉහලට

වාහන මිල දී ගැනීමේ දී 90%ක් දක්වා කල් බදු පහසුකම් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව අද සිට පාරිභෝගිකයන්ට හිමිවන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් ඊට අදාළ නිල දැනුම් දීම රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ වාණිජ බැංකු වෙත ඊයේ නිකුත් කර ඇත.

100%ක් කල්බදු පහසුකම් ලබා දීම 2015 සැප්තැම්බර් මස 15 දා සිට අත්හිටුවනු ලැබීය.

එදින නිකුත් කළ චක්‍ර ලේඛයට අනුව වාහනයක් මිල දී ගැනීම සඳහා එතෙක් තිබූ 100% කල්බදු පහසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව 70% දක්වා පහළ දමනු ලැබිණි.

එහෙත් එමගින් මෙරට වෙළෙඳපොළට ඇති විය හැකි අහිතකර බලපෑම සැලකිල්ලට ගනිමින් එම සීමාව 90% දක්වා යළි ඉහළ නැංවීමට මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මැතිතුමා පසුගිය දා තීරණය කළේ ය.

ඒ අනුව මීට අදාළ නිල දැනුම්දීම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින්, සියලු වාණිජ බැංකු වෙත ඊයේ නිකුත් කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.