ගුවන් අනතුරේ සංකේතාත්මක ජයාරුපය

ලොවක් හැඩවූ රුසියානු ගුවන් අනතුරේ සංකේතාත්මක ජයාරුපය බවට ගුවන් ගතවීමට සුළු මොහොතකට පෙර ලබාගත්  මාස 10ක් පමණ වයසැති සිගිත්තියකගේ ජායාරුපයක් පත්ව තිබෙනවා. රුසියාවේ දහසක් දෙනා ඇය වෙනුවෙන් මලක් තබන්නටද අමතක කර නෑ…Russia%20Egypt%20Russian%20Plane%20Crash-4 Russia2 Russian-plane-crash-header-940x545