පොලිස් ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම්

එච්.එන්.ඩී.ඒ. සිසුන්ගේ උද්ඝෝෂණයට එල්ල වූ පොලිස් ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේ වන විට උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන තිබේ.

මෙම තත්ත්වය හට ගත්තේ විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතා ශිෂ්‍යයින්ට පහර දීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව ය