ඉඩම් නොමැති ලක්ෂ 30කට සින්නක්කර ඉඩම්

රජයේ ඉදිරි ආර්ථික වැඩපිළිවෙල පිළිබදව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විවිධ බලපත්‍ර යටතේ රජයේ ඉඩම් ලබාදී ඇති ලක්ෂ 30කට සින්නක්කර ඉඩම් අයිතිය ලබාදෙන බව  ප්‍රකාශ කළේය. මීට අමතරව රජයේ නිවාසවල වසර 10කට වඩා ජීවත් වන පුද්ගලයන්ට එම නිවාසවල අයිතිය ලබාදීමට ද කටයුතු කරන බව සඳහන් කළ අග්‍රාමාත්‍යවරයා  සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ සේවක භාරකාර අරමුදල එක් කර ජාතික විශ්‍රාම පාරිතෝෂිත අරමුදල නමින් නව අරමුදලක් ද පිහිටුවන බවද ප්‍රකාශ කර සිටියා. රජයේ ඉදිරි ආර්ථික වැඩපිළිවෙල පිළිබදව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ.

ඉඩම් නොමැති ලක්ෂ 30කට සින්නක්කර ඉඩම්.
වසර 10ක රජයේ කුලී නිවැසියන්ට එම නිවසේ අයිතිය.
EPF සහ ETF එකතු කර ජාතික විශ්‍රාම පාරිතෝෂිත අරමුදල නමින් නව අරමුදලක් පිහිටුවීම.
පොත් සහ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සඳහා පනවා ඇති බදු ඉවත් කිරීම.