දශ ලක්ෂ විසිදහසක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුතුවක්

එළඹෙන නොවැම්බර් 11 වැනි දින රුපියල් දශ ලක්ෂ විසිදහසක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කරන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියා සිටී. මේ සඳහා රජයේ සුරැකුම්පත් පිළිබඳ ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්ගෙන් ලංසු කැඳවා තිබේ.

මෙහිදී රුපියල් මිලියන 8,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගර බිල්පත් දින 182 කින් කල් පිරෙන පරිදි සහ රුපියල් මිලියන 12,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් දින 364 කින් කල් පිරෙන පරිදි නිකුත් කිරීමට නියමිතය‍.