දෙසැම්බර් 01 සිට දුම්රිය පාපුවරුවේ යාම තහනම්

දුම්රිය පා පුවරුවේ ගමන්කරන්නන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගමනාගමන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා කියා සිටියේ දෙසැම්බර් මස පළමු වනදා සිට මෙය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

train