පාපිස්නට ගිය ජාතික කොඩිය

නැගෙනහිර පලාත් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ නිෂ්පාදන අලවි කරණ ත්‍රිකුණාමලය උප්පුවේලි පිහිටි එම දෙපාර්තමේන්තුවට යාබද අලෙවි සැලේ අලෙවි කිරිමට තබා තිබු ජාතික කොඩිය නිර්මාණය කල පාපිස්නයක් පොලිසිය විසින් ඉවත් කරනු ලැබිය.

අලෙවි කිරිමට කොහු ලනු වලින් නිර්මාණය කරන ලද පාපිස්නා අතර තිබු මෙම පාපිස්නාව දුටු එම ස්‍ථානයේ විශේෂ රාජකාරියක යෙදි සිටි ත්‍රිකුණාමල පොලිස් ජිවිතාරක්ෂක ඒකකයේ ස්ථානාධිපති ‍උප පොලිස් පරික්ෂක අයි.ජි.ඩබ්.ලක්මාල් අලෙවිසැලේ සේවකයන් කැදවා එහි ඇති වැරැද්ද තේරුම් කරදෙනු ලැබිය.

ඒ අනුව එහි සේවකයන් මෙම පාපිස්නය ඉවත්කර ගනු ලැබිය.

එහි සේවකයන් පොලිසියට පැවසුවේ එය බිත්තියේ එල්ලිමට තිබු එකක් වැරදිමකින් විකිණිමට තබා ඇති බවය.

 

paapisn dddd

(ත්‍රි/මලය විශේෂ ඒ.ටි.එම්.ගුණානන්ද)