මාරු සල්ලි ඉල්ලපුවාම කුණුහරුපෙන් බනින කොන්දොස්තර

මාරු සල්ලි ලබා දෙන්නයි මගීන් ඉල්ලීම් කළ විට මගීන්ට කුණුහරුපෙන් බනින කොන්දොස්තොරවරයෙක්ගේ ක‍්‍රියාකලාපය ඇතුලත් වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබේ. මෙම සිදුවීම සිදුවී අත්තේ මොරටුව – කොටුව (101* ගමන් මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා WP 62-5292 බස් රථය තුළදීය.

මේම බස් රථයේ කොන්දොස්තරවරයාගේ පහත් ක‍්‍රියා කලාපය පිළිබදව සමාජය දෑනුවත් කිරිමට බස්රථය තුලදී ඇතිවූ උණුසුම් දෙබස් හුවමාරුව ඈතුලත් විඩියෝව අපි ඔබට මේසේ ඉදිරිපත් කරන්නමු