එළවලු දෑන් ගිනි ගනන්

එළවලු මිළ මේදින වල දෑඩි ලෙස ඉහළ ගොස් තියනවා.

කොළඹ මැනිං වෙළද පොළේ උඩරට එළවළු වර්ග කිහිපයක තොග මිළ මෙසේයි.

ලීක්ස් රුපියල් සියයයි. කැරට් රුපියල් 180 ක් ද, ගෝවා රුපියල් 120 ක් ද වනවා. බෝංචි රුපියල් 220 ක්.

දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේද උඩරට එළවළු මිළ මෙලෙස වැඩි වී තිබෙනවා.

ලීක්ස් සිල්ලර මිළ කිලෝග‍්‍රෑම් එකක් රුපියල් 150 ත් 170 ත් අතරයි. කැරට් කිලෝග‍්‍රෑම් එකක් රුපියල් 400 ක් ද, ගෝවා කිලෝග‍්‍රෑම් එකක් රුපියල් 200 ක් ද වනවා. බෝංචි සිල්ලර මිළ කිලෝග‍්‍රෑම් එකක් රුපියල් 280 ත් 300 ත් අතරයි.

අමු මිරිස්, මාළු මිරිස් සහ දෙහි මිළද කැපී පෙනෙන ලෙස වැඩි වී තිබෙනවා.

ඇතැම් ප‍්‍රදේශවල අමු මිරිස් අළෙවි වන්නේ කිලෝග‍්‍රෑම් එකක් රුපියල් 1000 ත් 1200 ත් අතර මිළකටයි.

කොළඹ මැනිං වෙළද පොළේ අමු මිරිස් තොග මිළ කිලෝග‍්‍රෑම් එකක් රුපියල් 700 ක් පමණ ද දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අමු මිරිස් සිල්ලර මිල රුපියල් 900 ත් 1000 ත් අතරද වනවා.

zx