කැසිනෝ බද්ද මාරයි ගෙවලා හමාරයි

යහපාලන රජයේ පළමු අතුරු අයවැයෙන් ක්‍රියාවට නංවන ලද කැසිනෝ බද්ද ගෙවීම සඳහා දී තිබූ කාලසීමාව ඊයෙන් (නොවැම්බර් 15) අවසන් වී තිබේ.

අදාළ නියමයන්ට අනුව 2015 ජනවාරි 29 වනදා වන විට කර්මාන්තයේ නිරත වූ සියලූම කැසිනෝ හල්, මෙම බද්ද ගෙවීම සඳහා යටත් වනු ඇත.

එක්වරක් ගෙවිය යුතු මෙම බද්ද එක් කැසිනෝ හලකින් රුපියල් බිලියනයකි.

das