කණ්නාඩියක් ඉස්සරහට ගියාම කෙල්ලෝ කරන දේ

කණ්නාඩියක් ඉදිරිපිටට කෙල්ලෙක් ගියාම දන්නවානේ ඉතින් දන්නේ නෑති අය ඔන්න බලාගන්න