රට පුරා මත්පැන් හිඟයක්

මේ දින කිහිපයෙහි රටපුරා සුරාසැල්වල මත්පැන් හිඟයක් පවතින බව වාර්තා වේ.

හෙට දිනයේ දී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත නව රජයේ පළමු අයවැය මීට හේතු වී ඇතැයි පැවසේ.

අයවැයෙන් මත්පැන් මිල ඉහළ දමනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාව හමුවේ මත්පැන් නිෂ්පාදන හා බෙදාහැරීමේ සමාගම් බෙදාහැරීම පමා කිරීමත්, ඇතැම් සුරාසැල් හිමියන් සිය තොග සඟවා තබා ගැනීමත් මීට හේතු වී ඈත.