නවසීලන්ත ජාතික කොඩියට ජනමතවිචාරණයක්

නවසීලන්ත රජයට නව ජාතික කොඩියක් තෝරා ගැනිම සදහා ජනමතවිචාරණයක් මේ දිනවල පැවැත්වෙයි.නව ජාතික කොඩි නිර්මාණය කිරීමට පසුගිය දා තරඟයක් පැවැත්විණි. ඉන් තෝරාගත් නිර්මාණ පහක් ජනමතවිචාරණයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

තම රටට සුදුසු ජාතික කොඩිය තෝරාගැනීමට මනාපය දීමේ අවස්ථාව එරට වැසියන්ට මාසයක කාලයක් පුරා හිමිව තිබේ. අගමැති ජෝන් කේ පවසන්නේ දැන් පවතින ජාතික ධජය නවසීලන්තයේ වර්තමාන ස්වරූපය නියෝජනය නොකරන බවයි. එය ඕස්ට්‍රේලියා ජාතික කොඩියට බොහෝ සමාන කොඩියකි.

86783292_five-promo3 zxz