මංගල අය වැය අද

යහපාලනය සඳහා බිහි කරගත් වත්මන් ආණ්ඩුවේ මංගල අය වැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනවා. පසුගිය අගෝස්තු 17 වැනිදා මහමැතිවරණයෙන් පසු බිහිකරගත් ආණ්ඩුවේ ප්‍රථම අය වැය මෙය වුවත් ජනවාරි 08 වැනිදා ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු පවතී ආණ්ඩුව දින 100 වැඩපිළිවෙල සඳහා අතුරු අයවැයක් ඉදිරිපත් කළා. නව රජයේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසු ගියදා පාර්ලිමේන්තුවට අදහස් දැක්වුවා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කල එම ආර්ථික වැඩපිළිවෙල තුල පංච විධ ක්‍රියාවලියක් පිළිබඳව සඳහන් වූ අතර මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් අද ඉදිරිපත් කරන අයවැය එම වැඩ පිළිවෙල මත පදනම් වනු ඇති.

නව රජයේ මංගල අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රථම මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් මුදල් අමාත්‍ය වරයා කියා සිටියේ “මෙවර අය -වැයෙන් ජනතාවට ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමි වන බවයි.”