දත් දොස්තරගේ දතක් ගලවලා

දත් දොස්තරගේ දතක් ගෑලවී ඈති බව වාර්තාවේ.වර්තාවෙන අන්දමට සිදුවීම මෙසේය. පසුගිය දිනක දත් දොස්තර රාජිත සේනාරත්න ඖෂධ බහලුම් කවර කෝටි තිහක්‌ මිලදී ගැනීම සඳහා කැඳවූ ටෙන්ඩරයක ලොකු කුට්ටියක් තමන් වෙත ලබා ගෑනීම සදහා බලා සිට ඈත.

ඒ තම මිතුරකු වෙත මේ ටෙන්ඩරය ලබා දී ඒ මගින් තමන්ට මුදල් ලබා ගෑනීමටයි. ඒ සදහා දත කට මෑදගෙන සිටි දත් දොස්තර රාජිත මුදල් ද මිතුරා වෙත ලබා දී ඈත්තේ තමන්ට ලෑබෙන ලොකු කුට්ටිය පිළිබදව තිබු විශ්වාසය නිසාය.

නමුත් දත් දොස්තරගේ මිතුරාට ටෙන්ඩරය ලබා ගෑනීමට නොහෑකි වුනේ රටේ වාසනාවටය. කුමන හෝ හේතුවක් මත මේ ටෙන්ඩරය ලබා ගෑනීමට නොහෑකි වී ඈත. මේ පිළිබදව කිපුණ දත් දොස්තර රාජිත කර ඈත්තේ එම ටෙන්ඩරය අවලංගු කර නැවතත් ටෙන්ඩර් කැඳවීමක්‌ සිදු කිරීමයි.

වග කිවයුත්තන් මේ පිළිබදව සොයා බෑලිය යුතුව ඈත. දත් දොස්තර තමන්ට කුට්ටිය නොලෑබෙන නිසා අහිමිකල ටෙන්ඩරය නෑවත කෑදවීම මගින් හොරකම පෑහෑදිළිය.

මෙවන් දත් දොස්තරලාගේ දතක් ගෑලවීම ඉබ්බන්ගෙන් පිහාටු ගෑනීමටත් වඩා අමාරුය. නමුත් මිතුරා දත් දොස්තරගෙන් ගෑලවු දතට රාජිත ජනතාවගේ දත් ගෑලවීමට බලා සිටින බව අපි දනිමු.

ජනතාවගේ දත් ගෑලවීමට සිහින දකින දත් දොස්තර රාජිතට පෑවසිය යුතුම කරුණ නම් ජනතාවගේ දත් ගෑලවීමට ගිය බොහෝ දේශපාලුවෝ අද දෑඩිව විදවමින් සිටින බවයි.

c

 

විශේෂ ලියුම් කරුවෙකු විසිනි