අයවැය යෝජනාවට පැරණි පිටපත් බෙදා පාර්ලිමේන්තුව නොසන්සුන්

අයවැය යෝජනා ඇතුළත් පිටපත් බෙදීමේදී පැරණි පිටපත් ප්‍රමාණයක්ද බෙදීමට පියවර ගෙන ඇති බවත්, එකිනෙකට වෙනස් අයවැය යෝජනා දෙකක් පාර්ලිමේන්තුවේ සබා ගැබට පැමිණීමට විරෝධය දක්වමින් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් නොසන්සුන්තාවක් ඇතිකර තිබේ.

මේ හේතුවෙන් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් විරෝධතා පැවැවීම නිසා උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත් බැවින් පාර්ලිමේන්තුව විනාඩි 10 ‍ට කල්තැබීමට කථානායකවරයා තීරණය කර තිබේ.