මත්පැන් 150කින් සහ බියර් රුපියල් 30කින් ඉහළට

2016 වර්ෂය සදහාවූ අය වැය යෝජනාවලිය අනුව මත්පැන් මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව මත්පැන් බෝතලයක් රුපියල් 120ත්-150කින් සහ බියර් බෝතලයක් රුපියල් 30කින් ඉහළ යනු ඇති.

මෙම මිල ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මකයි.