සමන්තා පවර්ගේ පැමිණීම ගැන මංගල සතුට පල කරයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අමෙරිකානු නිත්‍ය නියෝජිත සමන්තා පවර් මහත්මිය පසුගිය දින ලංකාවට පැමිණි අතර ඉන් අනතුරුව විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සමඟ මුණගැසී සකච්ඡාකර තිබුණි.