මම වගේම තවත් කෙනෙක් ?

ලෝකයේ සමාන පෙනුම සහිත සත්දෙනකු සිටින බවට කතාවක් පවතිනවා. එහෙත් නිවුන් පුද්ගලයින් නොවන හා කිසිදු ඥාතීත්වයකින් තොරවූ පුද්ගලයින් දෙදනකු සියයට 99 ක සමානතාවයක් පෙනුමෙන් පැවතීම සැබැවින්ම අරුමයක්.එහෙත් එවන් සමාන පෙනුමකින් යුතු තරුණියන් දෙදනකු අමෙරිකාවෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ මුහුණු හා සිරුරේ හැඩ අතිශයින්ම සමානවන අතර උස පමණක් යම් වෙනසකින් පවතින බවයි හෙලිව ඇත්තේ. ටුවයින් ස්ටේ‍්‍රන්ජර්ස් නම් සමාන පෙනුම සහිත පුද්ගලයින් සොයාදෙන වෙබ් අඩවියක් විසින් මෙම තරුණියන් දෙදෙනා මුණ ගස්වා තිබුණා.

 

ඔබත් උත්සාහ කරලා බලන්න.ඔබ වගේම තවත් කෙනෙක් ඉන්නවාද කියලා   http://www.twinstrangers.com

 

 

m