රාජිත සේනාරත්නට නිල නිවාස ඩබල් ඩබල්……

මහින්ද සමග එකට සිටි රාජිත සේනාරත්න නම් දන්ත වෙදා මහින්ද යුගයෙන් බඩ කට පුරා කෑ බව රට්ටුන්ට නම් නොරහසකි. ඒ කෑම පිළිබදව නොව අප දෑන් කියන්න යන්නේ දන්ත වෙදා යහ පාලනයෙන් කන සුපිරි කෑම ගෑනයි. අලුත් දේශපාලණ ගමනකට රට ගෙන යන බව පවසමින් පාරම් බෑ දන්ත වෙදා කරනා මේ මගෝඩි වෑඩ කිසිවෙකුට නොපෙනීම නම් පුදුමයකි.මහින්ද දුශිතයෙක් පල් හොරෙක් මහින්ද හොරකම් කරපු සල්ලි මහ කන්දරාවක් තියනවා. මිනිහෙකුට ජීවත්වෙන්න මෙච්චර සල්ලි මොකටද ? මහින්ද දවසේ තුන් වේලටම බුරියානි කෑවත් මේ මුදල් ඉවර නොවන බව දන්ත වෙදා කීවා අපට හොදට මතකය.

රජය ඈමතිවරයෙකුට නිල නිවාසයක් කොළඹින් ලබා දෙන්නේ ඔහුට කොළඹ නිවසක් නොමෑති නම් පමණයි. නමුත් දන්ත වෙදා දෑන් නිල නිවාස දෙකක් භාවිතා කරයි.දන්ත වෙදා කියන ලෙසට ඔහුට කොළඹ නිවසක් නෑත. ඒ නිසා ඔහු ඈමතිවරයෙකුට ලබා දෙන නිල නිවස්නයක් භාවිතා කරයි.

ඒත් සමග ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සතු නිල නිවාසයද භාවිතා කරනුයේ දන්ත වෙදාය. වෙදාට බුරියානි කා මහින්දට ඉවර කරන්න බෑරි මුදල් ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක්වත් තිබිය යුතුය. මන්ද දෑන් දන්ත වෙදා හෑමදේම ඩබල් කර ලබා ගන්නා නිසාය. මේ ඔහුට ඈති නිවාස ඩබල පිලිබදවයි.
ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සතු නිල නිවස – දෑනට භාවිතා කරන්නේ රාජිත සේනාරත්න
ඈමතිනිල නිවාසය – රාජිත සේනාරත්න

c