දන්ත වෙදා කාට නෑතත් ඥාතීන්ට හොදට සලකනවා.

දන්ත වෙදා රාජිත සේනාරත්නගේ දුශණ වෑඩ මහ ගොඩකි. යහ පාලණය කියා ගන්නා මේ ආණ්ඩුව මොහුව මේ තරම් සුරතල් කිරීමට යාමෙන් සිදුවන්නේ අතීතයේ සිදු වු දෙය නෑවත සිදු වීමයි. අතීතයේ සිදු වු දෙය කුමක්ද කියා සිතන ඔබට මතක් කල යුතු වන්නේ රජගෙයි කවටයා මහින්දගේ හිතවතා ලෙස සිටි මර්වින් සිල්වා ගෑනයි.

මොහු මහින්දගේ පාලන කාලයේ සෑප නොඅඩුව විදිමින් ජනතාව පීඩාවට පත් කරමින් සිටීම නොදෑක්කා සේ සිටි මහින්දට සිදු වුනේ කාටත් නොදන්වාම ගෙදර යාමටයි. මර්වින් සිල්වලා වෑනි පුද්ගලයින් බහුල වීම තුල ගෙදර ගිය මහින්දගෙන් යහ පාලනය පාඩම් උගත යුතු වන්නේ දන්ත වෙදාලාද ඉදිරියේ බහුල වීමට ඉඩ ඈති නිසාය.
දන්ත වෙදා ඥාතීන්ට සලකන හෑටියට ලගදීම යහ පාලනයට කණ කොකා හඩලණ බව කිවයුතුමය.මහින්දට ගෙදරයාමට දන්ත වෙදා රාජිත හේතු වුණ බව සෑබෑවකි. ඒ දන්ත වෙදා රාජිත සේනාරත්න ඥාතීන් 62 ක් ධීවර ඈමති ලෙස සිටි කාලයේ  විවිධ පත්වීම් ලබා දෙමින් මුදල් ගසා කෑම නිසාය.

පුදුම හිතෙන කාරණාවනම් දෑනට යහ පාලනයේ අනුහසින් දන්ත වෙදා රාජිත ලේකම්වරුන් ඈතුලුව ඔහුගේ පුද්ගලික කාර්යමණ්ඩලය 37 දෙනෙක් ඥාතීන් බදවාගෙන තිබීමයි. මේ ලෙස ඥාතීන් වෙත සරණක් වන දන්ත වෙදා රාජිත ජනතාව නම් අසරණ කරමින් සිටී.

මෑතක දන්ත වෙදා සහභාගී වු දේශපාලණ වෑඩසටහනකදී නිවේදකයෙක් පවුල් පාලනය ගෑන ඔබතුමා දොස් කීවා නේද යෑයි විමසද්දී ඔව් කියා දන්ත වෙදා පිළිගත්තා මතක ඈති. එවිට නිවේදකයා විමසා සිටියේ ඔබතුමාගේ පුතා යෑයි ප්‍රශ්ණ්ය යොමු කරද්දී දන්තවෙදා සිටියේ දතකට පුට්ටු කරගෙනය.හිරි කිත දේශපාලණ ගමනක නිරතවන රාජිතලාට ලගදීම දිනයක ජනතාව පිළිතුරු ලබදෙනු ඈත.

zxc