බල බලා සිටි රයිනිගේ ‘නොබලා’

පසුගිය කාලයේ රූප රචනයක් නොතිබුණ ද රයිනි චාරුකා ගුණතිලකගේ “නොබලා මා දිහා” ගීතය බොහෝ ජනප්‍රිය ගීතයක් බවට පත් ව තිබිණ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවල වාර්තා වූ තොරුතුරු හේතුවෙන් එහි රූප රචනය දැක බලා ගැනීමට බොහෝ දෙනෙක් උනන්දු විය.