චමල්-නාමල් විරුද්ධ වෙද්දී මහින්ද ඇවිත් නෑ

අය-වැය දෙවැනි වර ඡන්ද විමසීමේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය නියෝජනය කරන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රිවරුන් වන චමල් රාජපක්‍ෂ සහ නාමල් රාජපක්‍ෂ මහත්වරු අය-වැයට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළා.

හිටපු ජනපති කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ සිටියේ නැත. ඡන්දය විමසූ අවස්ථාවේ මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ නම සඳහන් වන විට සභාවෙන් දැඩි ඝෝෂාවක් මතුවිය.