දෙසෑම්බර් 25ට තව දින කිහිපයයි ෆොන්සේකා ඔයාට ධනවතීව මතකද ?

අතොරක් නෑතිව යුධ හමුදාවේ නිළධාරී බලයට මුවා වී සරත් ෆොන්සේකා නොහොත් ෆොනී සිදු කළ දුශණ මහ ගොඩකි. සරත් ෆොන්සේකාව අතීතයේ මිත්‍රයින් හදුන්වනු ලෑබුවේ ෆොනී යන නමින්. මේ නම ඉදිරියට බඩු යන්නද ආදේශ කරමින් ඔහුගේ මිතුරන් ඔහු ළග නොමෑති විට කතා කරන බව අපට වාර්තාවිය.

මේ ඒ පිළිබදව තබණ සටහනයි.
වෑල් වටාරම් නොමෑතිව සිද්ධිය කෙටියෙන්ම කියන්නම්.ධනවතී නම් කාන්තාවට සුදු පිරුවටයකින් දෑන් වෑසී සිටින සල්ලාල සෙන්පති සරත් ෆොන්සේකා සිදු කල අතවරයට ලෑබුණු දඩුවම් සම්බන්ධ විස්තරය.

මේ සිදුවී සම්බන්ධව වෑඩිදුර විස්තරයක් අපි ඉදිරියේ හෙළි කිරීමට සුදානම්… සල්ලාල ෆොන්සේකාටද මේ සම්බන්ධයෙන් යම් දෙයක් පෑවසීමට ඈත්නම් ඒ සදහාද අපි ඉඩ ලබා දෙන්නෙමු.

ඈයට සිදු වු අසාධාරණය පිළිබදව විශේෂ රූපමය දර්ෂණ ඈතුලත් වාර්තාවක් ඉදිරියේ අප ඔබ හමුවේ තබන්නෙමු.

f vvv