ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දේශපාලණයට

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දේශපාලණ ගමනකට සුදානම් වන බව වාර්තාවේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වෙත නායකත්වය ලබා දෙමින් අලුත් දේශපාලණ පක්ෂයක් සාදා ගෙන මේ දේශපාලණ ගමණ ඈරඹීමට නියමිතව ඈත.

මේ සදහා දෑනටමත් කටයුතු සුදානම් කරගෙන යන අතර මෑතිවරණයක් ප්‍රකාෂයට පත් කිරීමත් සමගම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දේශපාලණයට අවතීර්ණ වීම සිදු වෙනු ඈත.

gota