මහින්දගේ ආරක්ෂාව අඩු කරයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වෙන්කර සිටි 500 ක යුද හමුදා ආරක්ෂක බල ඇණියක්  ඉවත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව පොලිස් නිලධාරීන් 130 බල ඇණියක් ඔහුගේ ආරක්ෂාවට යොදවා ඇති බව රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

mahinda