විදේශ ප්‍රේෂණ අඩු වර්ධනයක්

2015 වසරේ මුල් මාස 09 තුළ විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ අඩු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

එහි අගය සටහන් වූයේ 1.8%  ලෙස ය.

කෙසේ වුව ද විදේශීය ජංගම ගිණුම ශක්තිමත් කරමින් මේ වසරේ පළමු මාස 10 තුළ සංචාරක අංශයේ ඉපයීම් 17.9% කින් වර්ධනය වී තිබේ.

down

asianmirror