තවත් ඇමතිවරු 02ක් පත්වෙයි

ප්‍රියංකර ජයරත්න පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දී තිබේ.
ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ ඔහු දිවුරුම් දී ඇත.

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මිට පෙර කටයුතු කළේ කරුණාරත්න පරණවිතාරණයි.

ඔහු පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දීම හේතුවෙන් එම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුරය පුරප්පාඩුව පැවතුණි.

මේ අතර  දුෂ්‍මන්ත මිත්‍රපාල අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇත.

a