උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල 31 නිකුත් වෙයි

2015 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල එ‍ළැඹෙන 31 වැනි දා නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

එදින අදාළ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලය හරහා ද ලබාගත හැකි බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා පවසයි.

af