ජෛව විවිධත්වය සංරක්ෂණය කිරිමේ යාන්ත්‍රණයක් අනුරාධපුරයට

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුල ඇති ඉහළ පරිසර සංවේදී භූමි ප්‍රදේශවල ජෛව විවිධත්වය සංරක්ෂණය කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් 2019 වර්ෂය දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර ඒ පිළිබඳ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ නිලධාරින් හා අදාල පාර්ශව දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණයක් දෙසැ.29 වන දින අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය, එක්සත් ජාතින්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන ( UNDP) හා ඒකාබද්ධව සිදුකෙරෙන පරිසර සංවේදි භූමි ප්‍රදේශ හදුනාගෙන ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණ ප්‍රවර්ධනය හා පරිසර පද්ධති සේවා නඩත්තු විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරිම මෙහිදී සිදුවේ.

ඒ අනුව හදුනාගෙන ඇති නියමු පරිසර සංවේදී භූමි ප්‍රදේශ දෙකක් ලෙස කලාවැව හා විල්පත්තුව හදුනාගෙන තිබේ. එයින් කලාවැව ප්‍රදේශයට ඉපලෝගම, ඵලාගල, ගල්නෑව හා කැකිරාව යන ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස අයත් වන අතර විල්පත්තුව ප්‍රදේශයට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වනාතවිල්ලුව හා කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස අයත් වේ.

කලාවැව් පරිසර සංවේදී භූමි ප්‍රදේශය තුල ක්‍රියාත්මක පරිසර සුරක්ෂිතතා ව්‍යාපෘතිය හා දිස්ත්‍රික්කයේ සිදුවන ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ක්‍රියාකාරකම් සියල්ල අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩී.පී.ජී. කුමාරසිරි මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුකෙරේ.

anura pura

– news.lk