නව වසරේ කොළඹට සුඛෝපභෝගී බස්

2016 වර්ෂය තුළ කොළඹ නගරය තුළ සුඛෝපභෝගී බස්රථ සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ඒ යටතේ සියලු ඩිපෝ සඳහා ටිකට් මැෂින් ලබාදීම අවසන් කිරීම, ධාවන අංශයේ සංඛ්‍යා ලේඛණ සහ වාර්තා සකස් කිරීම සඳහා තාක්ෂණය යොදා ගැනීම, මෘදුකාංග පද්ධතියක් හඳුන්වාදීම, දිවයින පුරා පිහිටි ඩිපෝහි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම, ගෙවීමේ පදනම මත මිලට ගත් බස්රථ 2,200 අදාළ වාරිකය ගෙවීම, ආදිය ද සැලසුම තුළ ඇතුළත් බව වාර්තා වේ.

එමෙන්ම රථ ඇණිය පුනරුත්ථාපනය හා නඩත්තුව, විශේෂ විමර්ශන කටයුතු සඳහා නව වාහන30ක් මිලට ගැනීම, කුඩා බස්රථ 80ක් මිල දී ගැනීම, Low Floor බස්රථ 25 ක් මිල දී ගැනීම, එංජින් කට්ටල් මිලට ගැනීම, ඩීසල් Dispensing pump මිල දී ගැනීම, නව යන්ත‍්‍ර හා උපකරණ මිල දී ගැනීම, GPRS මැෂින් 4,500 ක් මිලදී ගැනීම, ඩිපෝ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, ශාලිකා සංකීර්ණය ප‍්‍රතිසංස්කරණය ආදී ව්‍යාපෘති රැසක් ද ඉදිරි වර්ෂය තුළ අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද සැලසුම් කර කිබේ.

bus