පුටුවෙන් පෑදුරට වෑටෙන ඈමති රාජිත….

ලංකාදීප ඉරිදා පුවත් පතේ ලබන මාසයේදී ඈමති වරයෙකුට ඈමති ධුරය සහ ඔහු දරන පක්ෂ තනතුර අහිමිවන බව වාර්තාකර තිබුණා.තමන්ගේ හිතුමතයට තීන්දු තීරණ ගන්නා මොහු පිළිබදව පක්ෂ නායකත්වයද සිටින්නේ දෑඩි කලකිරීමෙන්.එලෙස පුටුවෙන් පෑදුරට වෑටෙන ඈමතිලෙස වාර්තාවෙන්නේ රාජිත සේනාරත්නයි.

රාජිත සේනාරත්න මෙලෙස කටයුතු කලේ වරක් දෙවරක් නොවේ. ජනපතිතූමන්ගේ සහ අගමෑතිතුමන්ගේ උපදෙස් පවා නොතකමින් කටයුතු කරන රාජිතට පෑදුරට වෑටීමට සිදු වීම නම් යහ පාලනයේ වෑදගත්ම තීරණයක් වනු ඈත.

රාජිත සේනාරත්ණ කෙරෙහි වර්තමාන රජයේ මෑති ඈමතිවරුන්  රෑසක් දක්වන්නේ දෑඩි අප්‍රසාදයක්. ඔහුගේ කෑබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරේ කටයුතු කරද්දී රජය අපහසුතාවයට ලක්වෙන ආකාරයේ ප්‍රකාශ සිදු කිරීම නිසා රාජිත බෑනුම් ඈසුවේ වරක් දෙවරක් නොවේ.දේශපාලනයේ නොව ද්වේශපාලණයක් ගෙනයමින් තමන්ගේ හිතු මතයට කටයුතු කල රාජිත නීතිමය කටයුතු පිළිබදව පවා හෑල්ලුවට ලක් කරමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කලේ යහ පාලන රජයද අපහසුතාවයට ලක් කරමින්.

rajitha