අධිවේගයේ දී අය කළ ලොකුම දඩය

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මෙතෙක් නියම කර ඇති මිලෙන් අධිකම දඩ මුදල අය කර ගැනීම පසුගියදා සිදු විය.

රුපියල් විසි එක් ලක්ෂ අසූ දහසක් (2,180,000) ලෙස අය කළ එම දඩ මුදල දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ආරක්ෂක වැටකට සිදු කළ හානියක් හේතුවෙන් ගෑස් බෙදාහරින ලොරියකට නියම කෙරුණි.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මෙම දඩය නියම කර තිබුණේ අධිවේගී මාර්ගයේ කිලෝ මීටර් 59.6 ස්ථානයේ දී සිදු වූ අනතුරකට වන අතර මෙම ලොරි රථය හිමි ආයතනය විසින් දඩ මුදල ගෙවීමෙන් අනතුරුව ගෑස් සිලින්ඩර් 987 පැටවූ ලොරිය නිදහස් කර ඈත.

a