තනපට ගලවා විසිකල සංගීත වේදිකාවේ අඩ නිරුවත් කාන්තාවන් නටලා..

දුරාචාර කාම රැල්ල නැවැත්වීමට පියවර ගත යුතු බව හෙල බොදු සවිය සංවිධානය පවසයි.

එහි සභාපති බුදුගල ජිනවංශ හිමියන් විසින් මේ බව අවධාරණය කරමින් පොලිස්පතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති ලිපිය මෙසේය.

hdhd