වසර 823 කට වරක් උදාවෙන දින 15 ක් මෙම වසරේ දී

2016 නව වසරේ දින දර්ශනයේ ජනවාරි මාසයේ සහ ජූලි මාසයේ සිකුරාදා දින 05 ක් ද , සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින 05 බැගින් ද යෙදී තිබීම වසර 823කට වරක්‌ උදාවන සුවිශේෂී අවස්‌ථාවක්‌ බව ඉතිහාසඥයෝ සඳහන් කරති.

2021 වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී සිකුරාදා දින 05 ක් ද , සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින 05 ක් ද‌ යෙදෙන අතර යළිත් වසර 823කට පසු එනම් 2837 වසරේ අගෝස්‌තු මාසයේ දී මෙලෙසටම සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින 05 බැගින් පැමිණෙනු ඇති බව ඉතිහාසඥයෝ සඳහන් කරති.

මීට පෙර 2014 වසරේ අගෝස්‌තු මාසයේ පමණක්‌ සිකුරාදා දින 05 ක් ද, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින 05 ක් බැගින් ද යෙදී තිබිණි.

2016 දින දර්ශනය පහතින්.

calendar-2016.gif.pagespeed.ce.4od-dxCdhT

clock

asianmirror