ගිරිතලේ හමුදා කඳවුරට මුද්‍රා තබා නැහැ -හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

ගිරිතලේ හමුදා කඳවුරට මුද්‍රා තබා ඇති බවට මාධ්‍ය මඟින් පළ වූ වාර්තා අසත්‍ය බව (14) හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසා සිටි යේ ය.

ඔහු කියා සිටියේ අධිකරණය නියෝග කළ පරිදි අවශ්‍ය වාර්තා සැකසීම පිණිස හමුදා මූලස්ථානයෙන් ගිරිතලේ හමුදා කඳවුරට යවන ලද විශේෂ කණ්ඩායම විසින් යම් ලියවිලි අඩංගු කබඩ් කිහිපයක් යතුරු ලෑම කඳවුරට මුද්‍රා තැබීමක් වශයෙන් මාධ්‍ය මඟින් ප්‍රචාරය වූ බවයි.

xc

(PPA )