ඇමති එම්.කේ.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධනගේ අවසන් කටයුතු අද

අභාවප්‍රාප්ත ඉඩම් අමාත්‍ය එම්.කේ.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු පූර්ණ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ අද (23) කන්තලේදී සිදු කිරීමට නියමිත ය.

එම්.කේ.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතාගේ දේහය මේ වන විට කන්තලේ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවසේ තැන්පත් කර තිබේ.

aaa