නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක්

2016.02.04 වන දිනට යෙදී ඇති 68 වැනි ජාතික නිදහස් උළෙල නිමිත්තෙන් සිදුකරන පෙරහුරු පුහුණුවීම් වෙනුවෙන් විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

ඒ අනූව ලබන 30, 31 හා 02 වැනිදා දිනවලදී මාර්ග කිහිපයක රථවාහන ගමනා ගමනය සීමා කරන බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව 2016.01.30, 31 සහ 2016.02.02 යන දිනයන්හිදි පහත මාර්ග වල පහත වේලාවන් තුළ රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කරනු ඇත.

පෙරවරු 0500 සිට මධ්‍යහන 1200 දක්වා

01- ගාලූ පාර ගාලූ මුවදොර වටරවුමේ සිට පරණ පාර්ලිමේන්තු වටරවුම දක්වා.

02-  චෛත්‍යය පාර

පෙරවරු 0715 සිට මධ්‍යහන 1200 දක්වා

03- ගාලූ පාර කොල්ලූපිටිය හන්දිය සිට ගාලූ මුවදොර වටරවුම – (මගී ප‍්‍රවාහන බස් රථ හා කාර්යාල වාහන වලට ඉඩ ලබා දේ)

පෙරවරු 0830 සිට මධ්‍යහන 1200 දක්වා

04- ලෝටස් පාර සෙරමික් හංදියේ සිට පරණ පාර්ලිමේන්තුව දෙසට (කාර්යාල වාහන වලට පමණක් ඉඩ ලබාදේ)

පෙරවරු 0815 සිට මධ්‍යහන 1200 දක්වා

05 – ජනාධිපති මාවත – බැංකු මාවත හන්දිය සිට පරණ පාර්ලිමේන්තු හන්දිය දක්වා
(කාර්යාල වාහන වලට පමණක් ඉඩ ලබාදේ)

ඒ අනුව 2016.01.31 සහ 2016.02.02 යන දිනයන්හිදි ගාලූ මුවදොර හරහා ගමන් කිරිමට පැමිණෙන බස් රථ බර වාහන සහ සැහැල්ලූ වාහන කොළඹට ඇතුළුවීමේදී පහත මාර්ග අනුගමනය කළ යුතුය.

01- කොල්ලූපිටිය හන්දිය ලිබර්ටි හන්දිය පිත්තල හන්දිය රීගල් හන්දිය සෙරමික් හන්දිය හරහා පිටකොටුවට පැමිණිය හැක.

කොළඹින් පිටවන වාහන ගාලූ පාරට පිවිසිම

01- පිටකොටුව සෙරමික් හන්දිය පිත්තල හන්දිය පුස්ථකාල වටරවුම ලිබර්ටි හන්දිය ආර්.ඒ ද මැල් මාවත ඔස්සේ ගාලූ පාරට පිවිසිය හැක.

aw

adaderana