නුවරඑළියට කේබල් කාර්

නුවරඑළිය නගරය ආශ්‍රීතව කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.

චීන සමාගමක් විසින් මෙම ව්‍යෘපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

ඊට අදාළ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ඊයේ පස්වරුවේ නුවරඑළියේදී සිදුවූ අතර මාස 06ක් තුළ මෙහි ඉදිරිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.

පෙබරවාරි මාසයේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන අතර ඒ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 60ක පමණ මුදලක් වැය කිරීමට ඇස්තමේන්තු කර ඇති බව නුවරඑළිය නගරාධිපති මහින්ද දොඩම්පෙගමගේ මහතා සඳහන් කළේය.

zx