වාහන බදුවලින් බිලියන 232 ක ආදායමක්

2015 වසර තුළ දී වාහන ආනයන බදුවලින් රුපියල් බිලියන 232 ක ආදායමක් උපයා ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා අනාවරණය කර සිටී.

මෙහිදී අමත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ 2015 වසර තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රේගුව උපයා ඇති සම්පූර්ණ ආදායම රුපියල් 783 ක් බවත්, එයින් 1/3 ක් වාහන ආදායම් බදුවලින් ලැබී ඇති බවයි.

මේ අතර 2016 වසර සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් රුපියල් බිලියන 953 ක රේගු බදු ආදායමක් ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.

Feetured