පිරමීඩ මුදල් ජාවාරමේ සෑගවෙන පෑත්ත……..

ගෝලෝබල් ලයිෆ් කියන ආයතනය පිරමීඩ ආකාරයේ මුදල් වංචා කරන ආයතනයක් බව විවිධ මාධ්‍ය මගින් හෙළිදරව් කලේ වරක් දෙවරක් නෙමේ. මේ ආයතනය ජනතා මුදල් වංචා කරමින් සිදු කරන මේ කටයුත්ත පිටුපස සිටින්නේ කවුද ? නීතිය හමුවට යාමෙන් පසුව මෙවන් ආයතනවල සෑබෑ හිමිකරුවන් අනාවරණය නොවේ. ඒ ඔවුන් තමන් කරන වංචාව දන්නා බෑවින් ඔවුන් එයින් ගෑලවීමට කටයුතු සලසා ගෑනීමයි.

මේ මහා පරිමාන මුදල් වංචාව සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය මගින් හෙළිදරව් කල වෑඩසටහනක් පහතින් පළවේ. සෑබෑ හිමිකරුවන් සහ ගෝලෝබල් ලයිෆ් කියන ආයතනයේ සබෑ හිමිකාරත්වය පිළිබදවත් ලගදීම හෙළිකිරීමට මාධ්‍ය ආයතන සුදානම් බව දෑන ගෑනීමට ඈත.

 

za