පාවෙන රොබෝ ටික්කා – ඩ්‍රෝන් යානාවල පෙරළික්!

තාක්ෂණයේ දියුණුවත්   තමා උඩුගුවනේ ගුවන්ගත වන ඩ්‍රෝන් යානා ලෝකෙට හඳුන්වාදුන්නේ.

අද වන විට සාමාන්‍ය කැමරාවල තියෙන තාක්ෂණයට වඩා ඩ්‍රෝන් යානා වල තියෙන තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙනකවානේ.

ඔන්න මේ ඩ්‍රෝන් යානාවල තාක්ෂණය දැන් එන්න එන්නම වැඩිවෙලා තියෙනවා. ඒ බිත්තර හැඩය සහිත ඩ්‍රෝන් යානාව පහසුවෙන් එහේ මෙහෙ රැගෙන යන්න පුළුවන් විදියට තමා නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ.

අංශක 360කට කැරකිය හැකි මෙහි තියෙන්නේ  4K HD කැමරාවක් බව අපට දැනගන්නට ලැබෙනවා.