2015 ඩයලොග් ලාභය බිලියන 5 ඉක්මවයි

ඩයලොග් ආසියාටා පීඑල්සී 2015 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 5.2 ක ශුද්ධ ලාභයක් වාර්තා කළ බව නිවේදනය කර සිටී. මෙහිදී 2015 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් කාර්තුව වෙනුවෙන් සමාගමේ බදු පසු ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 620 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත් 2014 වසරේ සමාගම ලැබූ බදු පසු ලාභය වන රුපියල් බිලියන 6 හා සැසඳීමේ දී 2015 වසරේ ලාභයෙහි සුළු පසුබැස්මක් දක්නට ලැබේ. මෙහිදී විශේෂ කරුණක් වන්නේ සමාගමේ මූල්‍ය වියදම් කැපී පෙනෙන ලෙසින් ඉහළ ගොස් තිබීමයි. 2014 වසරේ දී රුපියල් මිලියන 819 ක්වූ මූල්‍ය පිරිවැය 2015 වසරේ දී රුපියල් බිලියන 3.2 දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

2015 වසර සඳහා සමාගෙම් බදු පෙර ලාභය රුපියල් බිලියන 6.7 ක් ලෙසින් දැක්වෙන අතර සම්පූර්ණ ආදායම් බසු වියදම රුපියල් බිලියන 1.5 කි.

dialog