ෆොන්සේකා සහ කේජු කෑල්ල

දේශපාලණය යනු ජනතා සේවයකි. අද පෙන්වා දෙන්න යන දේශපාලණය  කුජීත දේශපාලණයයි. එයට ෆොන්සේකා සහ කේජු කෑල්ල යන නම් තෑබීම කොතෙක් දුරට සාධාරණද යන්න ඔබම තීරණය කරන්න.

සරත් ෆොන්සේකා යන දේශපාලණ චරිතයට දේශපාලණ දෑක්මක් නොමෑත. ඔහුට දේශපාලණයෙන් ජනතාව කෙරෙහි සේවය කිරීමේ වුවමනාවක්ද නෑත. ෆොන්සේකාගේ දේශපාලණය නම් බලලොභී දේශපාලණයයි. එම බලය ලබා ගෑනීම සදහා ඔහු නරියෙකු සේ කටයුතු කිරීම තුලින්ම ඔහුගේ බලලෝභී බව හොදින්ම පෙනී යයි.

කලක් ඔහු උඩු බිරුවේ ජාතික ලයිස්තුවෙන් නම් මා ජීවිතයටවත් පාර්ලිමේන්තුවට ඒමේ සුදානමක් නෑති බවයි.රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දෙදහස් දහය වසරේදී තමන්ට පමණක් නොව තම බිරිදටද ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව වෙතට ඒමේ අවස්තාව ලබා දෙන බවට පවසා සිටියද තමන් එයට කිසි දිනක සුදානම් නෑති බව ඔහු ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ පවසනලදී.

ඒ ඔහු සිතුවේ බලය නෑමෑති කේජු කෑල්ලේ රසය තමන්ට ජනතාව ගේ පිහිටෙන් ලබා ගෑනීමට හෑකියාව ලෑබේවි කියාය. එය වෑරදුණු තෑණ ඔහු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට බෑන්නේ ආර්ථිකය පිළිබදව දන්නේ කුමක්ද කියමින්ය. රට කරවන්න තියා ආර්ථිකය හසුරවන්න වත් නොහෑකි පුද්ගලයෙක් ලෙස ඔහු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට බෑන වදිනලදී.

නමුත් අන්තිමටම මේ කුජීත ෆොන්සේකාගේ පිහිටට සිටියේ රනිල් වික්‍රමසිංහ  මහතාමය.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකම ලෑබුණ විට ඔහුට කල කී දෙය අමතකය . ඔහු ජනතාව හමුවේ පාරම්බෑ බලය ගෑන තර්කය අමතකය. ජනතාව කිසි දිනක මේ කුජීත ෆොන්සේකාට ලබා නොදෙන බලය හමුවේ පරණ පිනකට හිසේ කඩා වෑටුණ බලය ඔහුට ස්වයංවින්දනයක් විය.

ලෑබුණු මන්ත්‍රී පට්ටමට වඩා ඔහුගේ ප්‍රතිරූපය දෑන් වෑටී ඈත්තේ මඩ ගොඩකටය. එනම් කියන දේ ජීවිතයට නොකරණ නොකියන දේ කරණ මර්වින් සිල්වා වෑනි දඩෝරි චරිත කරගෙන ගිය දේශපාලණයටය.

එම දේශපාලණය තුළ ජනතා සේවය නම් උතුම් කටයුත්ත නෑත. එම දේශපාලණය තුළ ඈත්තේ උඩු බිරීම් ගෙරවිලි සහ කෙදිරිලි දේශපාලණයයි. පෑරදුණු ෆොන්සේකා තුළ තිබුණ චරිතයවත් මේ බලය ලෑබුණු ෆොන්සේකා තුළ නෑති බව කෑට තියා පෑවසිය හෑකිය.

k