බදු සම්මන්ත්‍රණය හෙට

ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩලය හා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තුමේන්තුව එක්ව පවත්වනු ලබන ආදායම් පරිපාලන කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති හි ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණයක් පෙබරවාරි 25 වන දින වාණිජ මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තුමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් කළ්‍යාණි දහනායක මහත්මිය විසින් මෙහිදී ප්‍රධාන දේශනය පැවැත්වීමට නියමිතය.

hh