රජයේ සේවකයින්ට අලුත් අවුරුද්දට ගජ වාසියක්

රාජ්‍ය සේවකයන්ට මෙවර අයවැයෙන් ගෙවීමට තීරණය වී තිබූ රුපියල් 10000න් පසුගිය ජනවාරියේ ගෙවීමට නියමව තිබූ රුපියල් 2500 මුදල හිඟ වැටුප් සහිතව මාර්තු මාසයේ ගෙවීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

නව වැටුප් ගෙවීමේ චක්‍ර ලේඛය නිකුත්ව නොතිබූ නිසා එම මුදල් ජනවාරියේ ගෙවීමට නොහැකි වූ බව පෙන්වා දුන් රාජ්‍ය පරිපාලන ඇමැති රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා කියා සිටියේ ජනවාරි හා පෙබරවාරි ලැබිය යුතු අදාල හිඟ මුදල් මාර්තු මාසයේ මූලික වැටුපට එකතු කරන බවයි.

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මූලික වැටුපට මේසා විශාල මුදලක් එකතු කිරීමට රජය කටයුතු කර ඇති බවත් ඉදිරියේ දී අයවැයෙන් පොරොන්දු වූ ‍අනෙක් මුදල් ද ලබා දෙන බවත් ඇමැති මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

vc

neth