පොලිස් සේවයේ පුරප්පාඩු 3276ක්

පොලිස් සේවයේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමට තීරණය කර ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පැවසුවේ පොලිස් සේවයේ තනතුරු 3276 සඳහා පුරප්පාඩු පවතින බවයි.

ඒ අනුව පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරු 521ක්, කාන්තා පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරු 52ක්, පොලිස් සැරයන් තනතුරු 1861ක්, කාන්තා පොලිස් සැරයන් තනතුරු 567ක්, පොලිස් සැරයන් රියදුරු තනතුරු 275ක් පුරප්පාඩුව පවතින බව සඳහන්ය.

දැනට සිටින නිලධාරීන් ප්‍රමාණය අනුව එම පුරප්පාඩු සම්පුර්ණ කිරීම සඳහා 2015 දෙසැම්බර් 26 දිනට සේවා කාලය සම්පූර්ණ කළ නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවා ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කළේය.

පොලිස් සේවයේ සැම තනතුරකට අදාළව ස්ථිර උසස් කිරීම් පටිපාටියක් සකස් කර එය ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය සඳහා පොලිස්පතිවරයා විසින් නීතිය හා සමාය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙත ලබාදී ඇති බව සඳහන්ය.

කෙසේ වෙතත් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැබෙනතුරු පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පමණක් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය.

v