ශ්‍රී ලංකාව හා ඔස්ට්‍රියාව අතර ගුවන්සේවා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව හා ඔස්ට්‍රියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික නව ගුවන් සේවා ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකා රජයේ බලයලත් නියෝජිතයකු මඟින් අත්සන් කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව එම ගිවිසුම ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා යෝග්‍ය පියවර ගැනීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඔස්ට්‍රියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික නව ගුවන් සේවා ගිවිසුමක් ඇති කරගැනීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවන් දෙරටෙහි ගඟන නාවික බලධාරින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් 2015 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාසයේදී ඔස්ට්‍රියාවේ වියානා නුවරදී පැවැත්විණි.

c