දුම් සහතිකයට ටෙන්ඩර් කැඳවයි

වායු විමෝචන සහතික හෙවත් වාහනවල දුම් පරීක්ෂණ සිදුකිරීම සඳහා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සමග ගිවිසුම්ගතව සිටින සමාගම් දෙකෙහි කොන්ත්‍රාත් කාලය2016 ජූලි 01 වනදායින් අවසන් වන බව රජය නිවේදනය කර සිටී.

මේ අනුව ඉදිරි වසර 05 ක කාලය සඳහා වායු විමෝචන සහතික නිකුත් කිරීම පිණිස පෞද්ගලික අංශයේ සමාගම් කිහිපයක් තෝරා ගැනීම සඳහා මේ වන විට ටෙන්ඩර් කැඳවීම් ආරම්භ කර තිබේ.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතු වාහන මෙම වැඩසටහනට අනුගත කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රීලංගම වාහන පරීක්ෂා කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන පළාත් 9 තුළ ඉදිකිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ලාෆ්ස් ඉකෝ ශ්‍රී සහ ඩ්‍රයිව් ග්‍රීන් වර්තමානයේ දී මෙම වායු විමෝචන සහතික නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ යෙදී සිටින ආයතන දෙක වේ.

fr